Hausinstallationsgrundschaltungen      
         
  Ausschaltung:      
       
       
  Ausschaltung mit Steckdose:      
       
       
  Kontrollausschaltung:      
       
       
  Kontrollausschaltung mit Steckdose:      
       
       
  Wechselschaltung:      
       
       
         
         
         
  Wechselschaltung mit einer Steckdose:      
       
       
  Wechselschaltung mit zwei Steckdosen:      
       
       
  Sparwechselschaltung:      
       
       
  Sparwechselschaltung mit Steckdosen:      
       
       
  Kontrollwechselschaltung mit zwei Steckdosen:      
       
       
  Kreuzschaltung:      
       
       
  Treppenzeitschaltung (Tasterschaltung mit Zeitrelais):      
       
       
  Stromsto▀schaltung (Tasterschaltung mit Stromsto▀relais):